Hz. Muhammed (asm) - Enbiya - Nübüvvet

GÜL KASİDESİ

Çöl vahşi ve ıssızdı, bahardan habersizdi
Dikenler yol vermezdi filizlenir diye gül

Yılanlar zaptetmişti bağları, bahçeleri
Zehir saçıp âleme diyorlardı niye gül

Murad-ı İlâhî kan, fitne, zulüm olamaz
Hilkat-i kâinattan elbette gaye gül

Kâinat sancılandı, kırıldı sabır taşı
Nicedir edilirdi dillerde hikâye gül

Nihayet teşrif etti çiçeğin en güzeli
Rahman’dan insanlığa verildi hediye gül

Emsalsiz suretine âşık oldu insanlık
Şüphesiz güzellikte en ileri paye gül

Heyhat bazı bedbahtlar fark edemedi onu
Kara çalıymış gibi göründü gabiye gül

Masumları kurtardı, çölü gülşen eyleyip
Mezar dikeni değil, yakışır sabiye gül

Yürekleri kuşattı muhteşem rayihası
Kirlenmiş nefisleri eyledi tezkiye gül

Gül devrinde yaşanan inkılab-ı azîmdi
Mütemerrid ruhları eyledi terbiye gül

Rengine müptela olan kalpleri cilaladı
Temizlendi insanlık eyledi tasfiye gül

Gölgesine sığındı cümle fakir fukara
Hudutsuz şefkatiyle eyledi himaye gül

Cehennem gibi çölü nasıl cennet eyledi
Elcevap: Ondaki yegane sermaye gül

Kurdu kuzuyla kardeş, düşmanları dost yapan
Ahlâk, fazilet gül, en yüce seciye gül

Merhamet abidesi etti Vahşi’yi bile
Gönderdi defalarca nurdan davetiye gül

Karşısına dikildi ordularla habis ruh
Telaşsız, tereddütsüz eyledi reddiye gül

Solduramaz kasırga, Allah’tı yari çünkü
Melekler ordusuyla edildi takviye gül

Lâilâhe illallah, Muhammed Resûlullah
En güzel şiir budur, en güzel kafiye gül (şah beyit)

Altmışüç yaşındayken hazan mevsimi geldi
Vefatıyla âlemi boyadı acıya gül

Mutluluk vesilesi, aşkın sembolü lâkin
Ondan sonra matemdir, sebeb-i mersiye gül

Onsuzdur bu kâinat lâkin umutsuz değil
Kur’an ve Sünnetini eyledi tavsiye gül

Bu gül kasidesi ki Fuzulî olur mu hiç
Su kasidesine ki kabul et haşiye gül

Bin kaside yazsan da naatlar ilan etsen
İsraf değil ey Halil, lâyık medhiyyeye gül

İlgili Şiirler