Allah - İman - Tefekkür

KÂİNATIN ZİKRİ

Kurtların uluması, aslanın kükremesi
Şimşeklerin çakması, göklerin gürlemesi
Na garip bir tecellî yerlerin titremesi
Kâinat bir orkestra daim Hakkı zikreder
Ya Kahharu ya Celil, ya Cebbar ya Âzim der.

İnek, deve böğürür, keçi koyun meleşir
Kediler miyavlayıp birbiriyle dertleşir
Yuvada öten kuşlar anne yolu bekleşir
Kâinat bir orkestra daim Hakkı zikreder
Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rezzak ya Kerim der.

Semavatta yıldızlar, yeryüzünde çiçekler
Gökte nebula gezer, arzda türlü böcekler
Sanat harikasıdır balıklar, kelebekler
Kâinat bir kitaptır, Allah’ı tarif eder
Ya Kadiru ya Kavî, ya Cemil ya Halim der.

Şu muhteşem papatya nasıl çıkar çamurdan
Hurma çölde yetişir pek mahrumken yağmurdan
İnsan ruhu yoğrulmuş ne acayip hamurdan
Kâinat bir kitaptır, Allah’ı tarif eder
Ya Bariû ya Fettah, ya Alim ya Hakîm der.

İnsan âlem içinde en muhteşem sanattır
Cemali pek güzeldir, çok özel tezyinattır
Ahsen-i takvimdedir, eşrefi mahlûkattır
Kâinat bir sinema arif onu seyreder
Ya Musavvir ya Halık, ya Hayyu ya Kayyûm der.

Kudretiyle döndürür hudutsuz semavatı
Terbiye eden O’dur kandaki küreyvatı
Gizleyemez hiç kimse kalpteki hatıratı
Kâinat bir sinema arif onu seyreder
Ya Hafizu ya Lâtif, Ya Kebir ya Hâkim der.

Halil, insan ömrünün bil ki yoktur tekrarı
Zikir, fikir, kulluktur ahiretteki kârı
Doğru yoldan sapanın ebedîdir zararı
Kainât bir tarladır Mü’min hep hayır eker
Ya Tevvabu ya Afuv, ya Ğafur ya Rahim der.

İlgili Şiirler